Excel-ohjelmointi.fi

Etusivu Hinnoittelu
Soita: 050 337 9941

Esimerkkejä miten yritykset ovat hyödyntäneet VBA:ta


Esimerkki 1
Yrityksellä hallinnoitavana usea työmaa, useita työntekijöitä, useita alihankkijoita,...

Jollakin tavalla ja välineellä saatava kattava ote kaikista kohteista ja käytössä olevista resursseista. Isot valmiit kaupalliset sovellukset eivät kunnolla taipuneet kyseiseen tarpeeseen...

Kipupiste: "miten hallinnoida kohteita ja resursseja mahdollisimman sujuvasti ja vähällä vaivalla?"

Ratkaisu oli Excel-sovellus jolla päästään tekemään juuri ne asiat joita oman liiketoiminnan kannalta halutaan toteuttaa mahdollisimman helposti ja sujuvasti.

Koska sovelluksen käsittelemien tietojen välillä ei ole oleellisesti ns. "yhden-suhde-moneen" -yhteyksiä, ei ole järkevää rakentaa varsinaista tietokantaratkaisua. Tiedot saadaan tallennettua ja käsiteltyä sujuvasti VBA:ta apuna käyttäen Excelin taulukkosivujen avulla.

Työmaiden ja resurssien hallintaan kuluu nyt paljon vähemmän aikaa kuin ennen. Lisäksi joka hetki on saatavilla kattava kuva tilanteesta nyt ja kuukausien ajalta eteenpäin.


Esimerkki 2
Rakennusliike toimittaa asiakkailleen elementtejä kuhunkin kohteeseen räätälöityinä...

Asiaan liittyvä tarjouslaskenta koetaan käsin tehtynä hitaaksi ja työlääksi...

Koska kyse yksittäisen yrityksen oman tuotannon asioista, mitään valmista tuotetta ei markkinoilla ole saatavissa vaan on tehtävä jollain tavalla oma räätälöity ratkaisu jollakin välineellä.

Kysymykset:

Ratkaisu oli VBA:n lomakejärjestelmän avulla rakennettu käyttöliittymä, jonka avulla saadaan lähtötiedot syötettyä sujuvasti ja luotettavasti sisään ja laskettua automaattisesti elementtien hinnat omille taulukkosivuilleen. Taulukkosivuilta koostetaan koko tarjouksen tiedot yhteen tulostettavaksi.

Sovellusta voi myös käyttää vain yhden osan hinnan laskemiseen nopeasti ilman varsinaisen tarjouksen laadintaa.


Esimerkki 3
Tehdastuotantoa harjoittava yritys haluaa seurata valmistuneiden tuotteiden laatua erilaisilla mittauksilla...

Koska kyse on yrityksen oman tuotannon seurannasta, mitään valmista tuotetta ei markkinoilta ole tähän suoraan löydettävissä.

Kipupiste: "miten seurata sujuvasti valmistuvien tuotteiden laatuvaatimusten täyttymistä ja esittää tulokset myös graafisena kuviona?"

Ratkaisu oli Excel-sovellus johon kuuluvalla käyttöliittymällä saadaan mittaustulokset tallennettua helposti ja luotettavasti.

Tietojen syötön yhteyteen liitettiin myös erilaisia tarkistus- ja hälytysrajoja.

Tallennetuista mittaustuloksista muodostetaan kunkin tuotteen osalta myös graafinen esitys halutulta aikaväliltä.


Esimerkki 4
Yrityksen ns. "pääjärjestelmästä" saadaan myytävien tuotteiden perustiedot ulos markkinointiosaston käyttöön kuukausittain.

Ongelmana kuitenkin se, että pääjärjestelmä on toteutettu siten, ettei tietoja saada siinä muodossa ja rakenteessa jota markkinointihenkilöstö voisi suoraan ja sujuvasti hyödyntää kampanjoihinsa.

Kipupiste: "Miten saada pääjärjestelmästä halutunlainen tiedosto markkinointiosaston hyödynnettäväksi?"

Ratkaisu oli ohjelmakoodi joka käy pääjärjestelmästä tuotetun tiedoston läpi rivi riviltä ja muokkaa niistä uuden tiedoston jossa on otettu huomioon juuri markkinointihenkilöstön tarpeet.

Tämä oli paljon vähäisempi ponnistus kuin se, että pääjärjestelmää olisi ruvettu muuttamaan tilanteeseen sopivaksi.


Esimerkki 5
Yritys käsittelee tuotantoprosessissaan kerralla suuria eriä tavaroita, jotka ovat keskenään erilaisia mitoiltaan.

Nyt järjestys missä tavaroita käsitellään ei kuitenkaan ole yhdentekevä vaan oikein valitulla järjestyksellä on suuri vaikutus siihen miten tuotantoresursseja kulutetaan kyseisessä prosessissa.

Oikean käsittelyjärjestyksen selvittäminen taskulaskimen, kynän ja paperin avulla vie kuitenkin kohtuuttomasti aikaa ja jättää mahdollisuuden virheisiin.

Kipupiste: "Miten saadaan selvitettyä paras käsittelyjärjestys nopeasti ja luotettavasti?"

Ratkaisu oli ohjelmakoodi joka lukee tiedostosta tavaraerään sisältyvien tavaroiden mitat ja muut tiedot. Näiden tietojen perusteella ohjelma selvittää parhaan vaihtoehdon tavaroiden käsittelyjärjestykseksi.

Koska ratkaisuperiaate perustuu matemaattiseen malliin on sen antama ratkaisu luotettavasti paras mahdollinen ja syntyy nopeasti tietokoneen selvittämänä.


Esimerkki 6
Yritys seuraa eri puolilla Suomea sijaitsevia mittauskohteita. Kustakin kohteesta tallennetaan tietyt mittaustulokset ja muut arvot tiedostoon. Sen jälkeen kullekin kohteelle pitäisi tuottaa oma raporttinsa johon on laskettu tiettyjä asioita ja tuloksia ja piirretty erilaisia kaavioita kuvaamaan mittaustuloksia.

Raportin laatiminen käsin kullekin kohteelle erikseen on kuitenkin käytännössä mahdoton ratkaisu.

Kipupiste: "Kyseisen raportin tuottaminen kullekin kohteelle mahdollisimman 'automaattisesti'?"

Ratkaisu oli sovellus jossa ensin valitaan kohde josta raportti halutaan minkä jälkeen ohjelmakoodi tuottaa kyseisen raportin täysin itsenäisesti.

Samalla kertaa voidaan valita myös useampikin kohde joista raportti halutaan ja ohjelma tuottaa ne täysin itsenäisesti ilman ulkopuolista ohjausta.


Esimerkki 7
Yrityksessä seurataan kulunvalvontajärjestelmän avulla minkälaisiin töihin ja mihin projektiin ja mihin työryhmään työntekijän työaika on käytetty.

Haluttaisiin raportti joka kertoisi selkeästi kunkin työntekijän osalta em. asiat halutulta aikaväliltä mutta huomataan että kyseinen järjestelmä ei kykene niitä täysin tuottamaan. Käsin kyseisten raporttien tuottaminen ei ole järkevää.

Kysymys: "Onko jollain välineellä mahdollista saada kyseiset tiedot esiin kunkin työntekijän osalta mahdollisimman 'automaattisesti'?"

Ratkaisu oli ohjelmakoodi, joka Pivot-taulukoita hyödyntäen rakentaa kyseisen raportin kullekin työntekijälle halutulta ajalta.

Samoin voidaan tuottaa myös yhteenvetotietoja tiimikohtaisesti ja projektikohtaisesti.


Esimerkki 8
Yrityksessä seurataan valmistuviin tuotteisiin liittyviä asioita, kukin tuote omassa työkirjassaan omalla taulukkosivulla.

Kussakin työkirjassa on lisäksi taulukkosivu erilaisten ehtojen ja rajojen asettamiseen. Tuotesivulla olevat kaavat viittaavat ehtosivulle.

Ehtosivu on kaikille tuotteille sama. Kun tehdään työkirja uudelle tuotteelle, on ehtosivu helppo kopioida jostakin vanhasta työkirjasta.

Kun aikaa kuluu on hallinnoitavana satoja työkirjoja.

Huomataan, että on syntynyt tarve tehdä ehtosivulle päivityksiä jotka koskisivat kaikkia tuotteita - auts!

Kysymys: Miten työkirjojen hallintaa saataisiin yksinkertaistettua niin, ettei täsmälleen samaa asiaa tarvitsisi tehdä moneen eri paikkaan?

Ratkaisu oli ohjelmakoodi, joka kopioi ehtosivun kerran uuteen työkirjaan ja sen jälkeen käy kaikki tuotetyökirjat läpi ja kopioi niistä tuotesivun myös uuteen työkirjaan.

Tuotesivuilla oleviin kaavoihin tulee virhettä, koska Excel-järjestelmä "korjaa" ne väärin. Se olettaa, että kaavojen on tarkoitus edelleen viitata vanhoihin työkirjoihin. VBA -ohjelmassa voidaan myös tämä asia korjata samalla kertaa, niin että kaavat viittaavat jatkossa uuden työkirjan ehtosivulle.

Kun nyt päivitys tehdään kerran ehtosivulle toimivat kaikkien tuotesivujen kaavat heti oikein.

(Todellisuudessa kyseisen yrityksen probleema ei ollut ihan näin yksinkertainen, mutta pääsit todennäköisesti jo kärryille mistä näissä jutuissa on kyse...)


Edellä olevista esimerkeistä nähdään, että Excel-ohjelman ohjelmoitavuus mahdollistaa sen monipuolisen hyödyntämisen erilaisissa yritystoiminnassa eteen tulevissa tilanteissa.

Kun haluat selvittää olisiko omalle yrityksellesi hyötyä em. kaltaisista ratkaisuista niin ota rohkeasti yhteyttä soittamalla numeroon 050 3379941 ja kysy lisää.